Välkommen till

SD Hallsberg

Vår grundläggande vision för Hallsberg

Förskola och skola
I Hallsbergs kommun ges alla barn en god uppväxt där kommunen finns som ett starkt stöd genom sina verksamheter. Lärandet håller en hög kvalitet där barn, föräldrar och anställda känner sig trygga i verksamheternas miljö. Hot, våld och droger förekommer inte i eller kring våra verksamheter. Kreativitet, ambition och nyfikenhet är ledstjärnan vi arbetar efter för att eleverna ska kunna nå sina kunskapsmål. Detta är betydande förutsättningar till att förbereda nästa generation för vuxenlivet och arbetsmarknaden.

Äldreomsorg
De äldre i Hallsbergs kommun har tillgång till Sveriges bästa äldreomsorg. Kommunens medborgare kan här åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv går kommunen in och erbjuder den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre kan med fördel bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehovet ökar. Goda kunskaper i svenska språket är ett grundkrav för våra anställda, för att kunna upprätthålla fungerande kommunikation och tillgodose den erforderliga vård och omsorg som de äldre och övriga invånare förväntar sig.

Samhällsbyggnad
Hela kommunen utvecklas utefter respektive tätorts förutsättningar och behov. Ingen medborgare känner sig oförsvarligt missgynnad på grund av var i kommunen man är bosatt. Hallsbergs tätort har goda förutsättningar för att fortsatt utvecklas till småstad, vilket tillvaratas, utan att det sker på bekostnad av resterande tätorter. Underhåll av vägar och fastigheter är goda och ses som en prioriterad del för att upprätthålla ett gott välstånd. Den kommunala kollektivtrafiken förstärks för att skapa enkla, kostnadseffektiva och kontinuerliga kommunikationsvägar för resor inom kommunen. Där tillgång till noder för transport utanför kommunen är lättillgängliga för majoriteten av kommunens invånare.

Trygghet
Vår kommun är säker att vistas i, oavsett tid på dygnet. Den omliggande miljön reflekterar detta genom att vara väl belyst när mörkret faller in. Vi har trevliga och välskötta områden som ger en känsla av fridfullhet, inspiration och glädje. Missbruk, droger och kriminalitet tas på största allvar, där kommunen aktivt arbetar mot en nollvision kring sådana företeelser.

Digitalisering
Hallsberg är en modern kommun som aktivt fokuserar på att inkludera digitala medel i verksamheternas arbete. Syftet är att förenkla för de anställda och invånarna i sin vardag. Digitalisering är en naturlig del i verksamhetsutvecklingen för att minska administrativ börda, minimera monotona arbetsuppgifter och skapa ökat fokus på bättre service och ett effektivare utförande av kärnuppdraget. Vi har även väl förberedda rutiner för att snabbt ställa om och fortsatt erbjuda god service vid temporära eller längre avbrott av el eller internet.

Integration
Sammanhållning är ett ledord i vår kommun, där alla känner samhörighet och ingen står utanför. Alla vill bidra på olika sätt både inom och utanför kommunens gränser. Nyanlända jobbar hårt med att snabbt lära sig det svenska språket, för att snarast ta sig vidare med fortsatta studier eller för att gå direkt in i arbete. Antalet personer som är beroende av bidrag är låg i kommunen och nästan uteslutande handlar dessa om tillfälliga bidrag kopplat till omställning eller sjukdom. I vår kommun glöms ingen bort och vi jobbar aktivt med att stödja varje individ med att snabbt nå en egen försörjning.

Vägunderhållet ska prioriteras

Vägunderhållet i kommunen är grovt eftersatt, enligt siffror från 2019 är en fjärdedel av vägnätet i akuta behov. Det som pågår nu är med andra ord ren kapitalförstöring av vårt vägnät. Underhållsarbetet för vägarna ska ligga på rätt nivå för att upprätthålla god standard, där framtagen underhållsplan följs för att åtgärda de vägar som idag är undermåliga.

Nollbasbudget

Hallsbergs kommun står inför stora ekonomiska utmaningar liksom många, om inte alla, kommuner och regioner i vårt land. För att en gång för alla komma till rätta med ekonomin och inte enbart småjustera varje år på en ackumulerad budget, krävs ett omtag. En nollbasbudget bygger på att man börjar om från noll och noggrant går igenom varenda utgiftskrona. Målet med detta är att renodla ekonomin och tydligt ha grepp om varenda skattekrona, för att stå rustad inför framtidens utmaningar många år framöver. Arbetet med nollbasbudget ska ses som ett komplement till den ackumulerade budgetprocessen och inte en ersättare.

Minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige

Med dagens 45 ledamöter har vi idag en representation som mer ligger i nivå med en kommun av dubbla storleken. Antal röstberättigade i kommunen i valet 2018 var 12.208. Enligt SCB:s prognoser inför Kommunalvalet år 2022 kommer Hallsbergs kommun ha 12.485 röstberättigade. Vi vill därför sänka dagens antal från 45 ledamöter till att nästa mandatperiod vara 35 ledamöter, i enlighet med Kommunallagens föreskrifter och rekomendationer.

Integrationsplikt för nyanlända

Svensk invandringspolitik har alltför länge präglats av en kravlöshet som i praktiken motverkat nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Detta ska ändras och den egna individens ansvar ska tydliggöras. Denna plikt ska innebära att nyanlända ska ha god närvaro på och göra framsteg inom SFI, genomgå kurs och klara prov i samhällsorientering och följa de insatser som kommunen erbjuder för att komma i arbete. Om individen frångår dessa krav utan giltiga skäl, ska ekonomiskt bistånd dras in.

Aktuellt

Valsedel fastställd inför valet 2022!

Valsedel fastställd inför valet 2022!

Vi har nu fastställt valsedeln inför valet 2022. Inför detta val har vi 19 kandidater, vilket är närapå en fördubbling jämfört med valet 2018. Vår gruppledare Oscar Lundqvist toppar listan, tillsammans med veteranerna Jimmy Olsson och Elin Jensen.

läs mer
Budget för 2022

Budget för 2022

Den här budgeten hanterar många olika områden kopplat till kommunens kärnuppdrag. Detta är också den första riktiga budget som vi presenterar i Hallsbergs kommun sedan år 2015. Stark inspiration har tagits från de kommuner där Sverigedemokraterna idag sitter i styret. Vi har här landat i 132 olika ställningstaganden och […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Örebro län